GARZI SPITAL

         ANUL 2023

       - LUNA FEBRUARIE

       - LUNA MARTIE

       - LUNA APRILIE

       - LUNA MAI

       - LUNA IUNIE

      

       ANUL 2024

     - LUNA IANUARIE

     - LUNA FEBRUARIE

     - LUNA MARTIE

     - LUNA APRILIE

     - LUNA MAI  

    -LUNA IUNIE   

   

ORAR AMBULATORIU INTEGRAT

     - ORAR LUNA FEBRUARIE 2023 - CABINET 1

     ORAR LUNA FEBRUARIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA MARTIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA MARTIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA APRILIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA APRILIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA MAI 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA MAI 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA IUNIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA IUNIE 2023 - CABINET 2